BESTUUR

Het bestuur van stichting Prachtvrouw

Het bestuur is nauw betrokken bij de werkzaamheden en activiteiten van Stichting Prachtvrouw. Dit doet zij door samen met de directeur, Habiba Bouanan, de bestaande activiteiten te volgen en ook input te leveren voor het beleid en de maatregelen die op midden lange termijn nodig zijn. De missie en visie van de Stichting motiveert de bestuursleden om zich belangeloos in te zetten.

Het bestuur heeft haar eigen verantwoordelijkheid en werkt samen met de directeur aan het realiseren van de doelstelling en activiteiten van Prachtvrouw. Het bestuur doet haar werk als:

  • Sparingpartner en adviseur; de directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de activiteiten. Het bestuur is beschikbaar om, als daar behoefte aan is, te adviseren en mee te denken. De bestuursleden hebben een netwerk dat zij zo nodig kunnen consulteren of op andere wijze aanboren
  • Constructief en kritisch toezichthouder; het bestuur stelt de begroting vast en het daaraan gekoppelde (meerjaren)beleidsplan. Ook de vaststelling van de jaarrekening is de taak van het bestuur.
  • Werkgever; het bestuur behartigt de werkgeverszaken voor de directeur

Het bestuur komt eens in de zes weken bij elkaar en bespreekt dan de lopende zaken, de ontwikkelingen die voor de langere termijn van belang zijn en denkt mee over de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op onze doelgroep. Van elke bijeenkomst wordt een besluitenlijst gemaakt. Eens per jaar kijkt het bestuur ook kritisch naar haar eigen functioneren en bezoekt samen met de directeur bijeenkomsten op stedelijk niveau.

Samen staan we, ieder op ons eigen terrein, voor een stevige organisatie van Prachtvrouw zodat vrouwen uit Amsterdam Oost die een extra zetje nodig hebben goed ondersteund worden en zich verder kunnen ontwikkelen.

bestuur stichting prachtvrouw

De samenstelling van het bestuur:
Antoinette Tanja, voorzitter
Joke Jongejan, penningmeester
Ouaffa Bouanan, lid